ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐิน แก่วัดในชนบทที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ปี 2563

โครงการกฐินตกค้าง
ร่วมสร้างบุญมหากุศล กฐินบุญใหญ่ 1 ปีมีครั้งเดียว

โครงการถวายเครื่องกฐินแก่วัดในชนบทต่างจังหวัด จัดขึ้นมาเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นสะพานบุญให้กับวัดที่ยังไม่เจ้าภาพ
กฐิน หรือ “กฐินตกค้าง” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดเล็กๆ และอยู่ตามพื้นที่ชนบทในภาคต่างๆทั่วประเทศ
ภาพกิจกรรมงานทอดกฐินปีที่ผ่านมา
ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักให้กับวัดในชนบทที่ห่างไกล สามารถเลือกรายชื่อได้ตามด้านล่างนี้

เลือกรายชื่อวัดที่ต้องการถวายกฐิน

 รายชื่อวัด  ชื่อเจ้าอาวาส หมายเหตุ
 1. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านห้วยปูลิง ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 50310   พระวีระพงษ์ ช่วยประคอง มีเจ้าภาพแล้ว
 2. วัดห้วยหลวง ต.บ้าน กาศ อ.แม่สะเรียงจ.แม่ฮ่องสอน 58110  พระสุวิทย์ รตนโชโต มีเจ้าภาพแล้ว
 3. สำนักสงฆ์ป่าแดด ต.แม่ลอยไร่ อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ
มีเจ้าภาพแล้ว
 4. วัดดอยงาม ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  57150 พระอธิการฉัตรชัย อคฺคธมฺโม มีเจ้าภาพแล้ว
 5. วัดปู่เต้า ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 พระศราวุธ สิริจนฺโท มีเจ้าภาพแล้ว
 6. วัดสักกะวัน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 พระธนพัฒน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ  มีเจ้าภาพแล้ว
 7. วัดดวงดี 276  หมู่ที่ 15  ต.สันกลาง  อ.พาน  จ.เชียงราย  57120 พระครูอดุลพิพัฒนาภรณ์   มีเจ้าภาพแล้ว 
 8. วัดผาตั้ง ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110  พระสุวิทย์ ปัญญาวโร  มีเจ้าภาพแล้ว 
 9. วัดปางเคาะ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 พระวรรณลพ  มีเจ้าภาพแล้ว
 10. วัดห้วยโรงใน ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140  พระพรพิพัฒน์พงษ์ รตนโชโต มีเจ้าภาพแล้ว
 11. วัดท่านข้ามเหนือ 42/1 ม. 8 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110  พระอธิการพงษ์ศักดิ์ พันธุมุตโต มีเจ้าภาพแล้ว 
 12. สำนักสงฆ์พระธาตุเวียงทอง บ้านหนองบึง หมู่ 4 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000  พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ มีเจ้าภาพแล้ว
 13. วัดน้ำฮาก ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140  พระเกรียงศักดิ์  มีเจ้าภาพแล้ว
 14. วัดป่าชัยชนะมงคล ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140  พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ  มีเจ้าภาพแล้ว
 15. วัดป่าหนองหวี ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ  มีเจ้าภาพแล้ว
 16. วัดพระธาตุปูปอ  ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ  มีเจ้าภาพแล้ว
 17. วัดเกษศรี ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000 พระธีรวัฒน์ วิสุทโธ  มีเจ้าภาพแล้ว
 18. วัดหลวง 73 หมู่ 6 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140 พระอธิการอาติยนินทร์ ถิรธมฺโม  มีเจ้าภาพแล้ว
 19. วัดพระธาตุศรีชุม 231  ม.14  ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110  พระอภิญญา กตธมฺโม มีเจ้าภาพแล้ว 
 20. วัดผาแดง ต.บ้านร้อง อ.งาว จ.ลำปาง 52110  พระครูปฏิภาณ มีเจ้าภาพแล้ว 
 21. อาศรมพระธรรมจาริกบ้านแม่เหล็ก ม.8 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 พระศรัณย์กรณ์ ปิยสีโล  มีเจ้าภาพแล้ว
 22. วัดโป่งกูป หมู่ที่ 4 บ้านโป่งกูป ต.พังตรุ  อ.พนมทวน จ. กาญจนบุรี 71140      พระครูวิศิษย์ปิยะธรรม  มีเจ้าภาพแล้ว
 23. วัดปลักเขาว้า  ต. หนองสาหร่าย  อ.  พนมทวน  จ. กาญจนบุรี 71140 พระครูสุตกาญจนาวงศ์  มีเจ้าภาพแล้ว 
 24. วัดสุขเดือนห้า เลขที่38 หมู่ 6  ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท 17130 พระมหายุรนันท์ ฐิตสีโล   มีเจ้าภาพแล้ว
 25. วัดเจริญผล ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 พระครูนิพัทธ์นวกิจ  มีเจ้าภาพแล้ว
 26. วัดสะเดา ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 พระอธิการมาโนช ณัฏฐิโก  มีเจ้าภาพแล้ว
 27. วัดท่าหลวง 18 หมู่ 3  ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี 15230 พระครูประโชตธรรมทัต  มีเจ้าภาพแล้ว
 28. วัดคลองยอ ต.วังทองแดง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 พระใบฎีกาสัญญพงษ์ คุณากโร  มีเจ้าภาพแล้ว
 29. วัดโนนสูงสามัคคีธรรม ม.5. บ.โนนสูง. ต.หนองแวง อ.บ้านแพง จ. นครพนม 48140 พระอาจารย์วรากรณ์ ปภสฺสโร  มีเจ้าภาพแล้ว
 30. วัดเนินสวรรค์ หมู่ 10 ต.โป่ง อ.ด่านช้าย จ.เลย 42120           พระอาจารย์เลิศชัย ฐานกโร มีเจ้าภาพแล้ว
 31. วัดชัยมงคล  บ.หนองหว้า  ต.ยางคำ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 40210  พระปลัด อัครชัย  ทนตเสฏโฐ มีเจ้าภาพแล้ว
 32. วัดทุ่งภักดี-บ้านนาทุ่งใหญ่ ม.7 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 พระสมยศ-อาภากโร  มีเจ้าภาพแล้ว
 33. วัดศรีสัตตนาค บ้านแพง ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120 พระมหาปัญญาวัฒน์ ปัญญาวัฑโน  มีเจ้าภาพแล้ว
 34. วัดพะไลราษฎร์บำรุง หมู่ 4 ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000   พระอธิการสายทอง มหาวีโร มีเจ้าภาพแล้ว
 35. วันหนองผักแว่น ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 พระอธิการเนาว์  อานนฺโท  มีเจ้าภาพแล้ว
 36. วัดหนองเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 พระอธิการประดิษฐ์ อุตตโม   มีเจ้าภาพแล้ว 
 37. วัดสำโรง ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 พระครูสุเมธธรรมวิจารณ์  มีเจ้าภาพแล้ว
 38. วัดป่าบ้านบุขี้เหล็ก  ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130  พระอาจารยนำพล มีเจ้าภาพแล้ว
 39. วัดศรีประชารัตนาราม บ้านเหล่า ต.แคนใหญ่ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 พระบุญถม อตฺตคุตฺโต  มีเจ้าภาพแล้ว
 40. วัดศรีโพนทอง บ้านนาโพธิ์ ต.คอนสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 พระครูวินัยธรทิพากร ภูริญาโณ  มีเจ้าภาพแล้ว
 41. วัดศรีบุญเรือง บ้านปลาหลาย ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 พระอธิการประมวล มหาปญฺโญ  มีเจ้าภาพแล้ว
 42. วัดโพธิ์ศรีสุธาราม 464/2  บ้านพังขว้างเหนือ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร  47000  พระสมุห์ธวัชชัย  ญาณธีโร  มีเจ้าภาพแล้ว
 43. วัดเลียบบ้านไผ่ เลขที่ 50 ม. 11 บ้านไผ่ ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130   พระครูสุทนต์ธรรมภิรัต/พระภานุวัฒน์ ภาณุวฑฺฒนเมธี  มีเจ้าภาพแล้ว
 44. สำนักสงฆ์ป่าโคกสูงวนาราม บ้านตราด หมู่14 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 พระนัดชัย นันทิโย  มีเจ้าภาพแล้ว
 45. วัดห่อชื่อ บ้านอัดแดก   ต.กังแอน อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์ 32140 พระนัดชัย นันทิโย  มีเจ้าภาพแล้ว
 46. วัดอิสาณ  บ้านนาวอง  ต.ไผ่  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์ 32130 พระครูบุญเขตวรคุณ  มีเจ้าภาพแล้ว
 47. วัดสายทอง บ้านหนองผำ ต.หนองหว้า อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 พระมหาประทวน  อาภสฺสโร  มีเจ้าภาพแล้ว
 48. วัดจันชมพู 156 หมู่ 8 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จังหวัดน่าน 55110 พระอนันต์อธิจิตโต มีเจ้าภาพแล้ว
 49. วัดหนองชันจันทนาราม ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220 พระครูวิมล ธรรมสถิต มีเจ้าภาพแล้ว
 50. วัดป่าศรีสุราษฎร์ ต.หนองบัวสันตุ 99หมู่6 อ.ยางศรีสุราช จ.มหาสารคาม 44210 พระครูบวรธรรมคุณ  มีเจ้าภาพแล้ว
 51. วัดสว่างแสนทอง ม.7 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230 พระครูอนุกูลวุฒิกิจ มีเจ้าภาพแล้ว
 52. วัดหงษ์ บ้านช่อง ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130 พระอธิการเนื่อง สุภโร มีเจ้าภาพแล้ว
 53. วัดไสหมากจันทราม ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
พระสมุห์อ้น  จนฺทสโร มีเจ้าภาพแล้ว
 54. สำนักสงฆ์คลองจา ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษร์ธานี 84170 พระอาจารย์สุรเชษฐ์ จีรวณฺโณ มีเจ้าภาพแล้ว
 55. วัดหนองอารี ต.ดินแดง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ 33180  พระครูพินิจธรรมวิชัย มีเจ้าภาพแล้ว 
 56. วัดถลุงเหล็ก ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 พระอธิการทวี วิสุทโธ มีเจ้าภาพแล้ว
 57. วัดสุคนธาบรรพต ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220 พระอธิการจินดา จนฺทวณฺโณ/โพธิ์ศรี มีเจ้าภาพแล้ว
 58. วัดเมืองน้อย 82 ม. 1 ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 พระอธิการชาตรี กนฺตสีโล มีเจ้าภาพแล้ว
 59. วัดศิริขัณฑ์ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย 43160 พระมหาสุวิน ขนฺติโก มีเจ้าภาพแล้ว
 60. วัดเขาพระ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92160 พระครูวิลัยสังฆกิจ มีเจ้าภาพแล้ว
 61. วัดท่าดอกแก้ว   ต.ดอยงาม  อ.พาน  จ.เชียงราย 57120 พระอธิการพิทักษ์ ปญฺญาวชิโร มีเจ้าภาพแล้ว
 62. วัดจำคาวตอง  ต.ดอยงาม  อ.พาน   จ.เชียงราย  57120  เจ้าอธิการกิตติศักดิ์  กนฺตธมฺโม  มีเจ้าภาพแล้ว
 63. วัดประชานิยม ต. พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 พระอธิการวิชัย อภินนฺโท
มีเจ้าภาพแล้ว
 64. วัดกระชายน้อย  ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ 31000 พระเหมือน ปิยวณฺโณ มีเจ้าภาพแล้ว
 65. สำนักสงฆ์บ้านนางิ้ว ต.แม่อูคอ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 พระประจักษ์  ปรกฺกโม มีเจ้าภาพแล้ว
 66. ที่พักสงฆ์ป่าตึง ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย 57120 พระสุริยน เตชะธมฺโม
มีเจ้าภาพแล้ว
 67. อาศรมบ้านสวนอ้อยต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140 พระยุทธนา ยสธโร
มีเจ้าภาพแล้ว
 68. วัดประดู่สิน 224 หมู่ที่  4 ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู 39170 พระอธิการนิคม นิภาธโร มีเจ้าภาพแล้ว
 69. วัดโบสถ์ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 เจ้าคุณพระมงคลชัยมล
มีเจ้าภาพแล้ว
 70. วัดโสภาวราราม ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 พระครูโสภณชยานุศาสน์  มีเจ้าภาพแล้ว
 71. วัดสระกร่างเจริญธรรม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 พระครูสุวรรณธรรมานันท์ มีเจ้าภาพแล้ว
 72. วัดสำราญรมย์ ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120 พระครูภัทรจิตตาภิรม มีเจ้าภาพแล้ว
 73. วัดน้ำแก่นใต้ เลขที่16 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 พระครูไพศาล นันทคุณ
มีเจ้าภาพแล้ว
 74. วัดเขาน้อยชินราช ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 พระครูกาญจนสวัสดิโชติ
มีเจ้าภาพแล้ว
 75. วัดสว่างเจริญธรรม ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 พระครูสุวรรณธรรมานันท์ มีเจ้าภาพแล้ว
 76. วัดเขาไก่แจ้ ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 พระอธิการสมชาย ชาตวีโร มีเจ้าภาพแล้ว
 77. วัดวังไทร ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240 พระอนุชา กิตติปาโล มีเจ้าภาพแล้ว

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเป็นเจ้าภาพกฐิน

1. ชื่อ-นามสกุลเจ้าภาพ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ เพื่อให้หลวงพ่อได้อนุโมทนาบุญ

2. เครื่องกฐินครบชุดที่ทางบุญรักษาได้จัดเตรียมไว้ให้ ตามรายการด้านล่างนี้
รายการเครื่องกฐิน (ราคาชุดละ 15,000 บาท)
1.ไตรเต็ม มัสลิน 1.90ม. (เย็บละเอียด) องค์กฐิน จำนวน 1ไตร
2.ไตรเต็ม โทเร 1.90ม. (เย็บธรรมดา) ถวายคู่สวด จำนวน 2ไตร
3.บาตรแสตนเลส 8 นิ้ว  (ครบชุด) จำนวน 1ใบ
4.ตาลปัตร กฐิน จำนวน 1ด้าม
5.ขาตั้งตาลปัตร จำนวน 1อัน
6.ย่ามพระ ผ้าโทเร 3กระเป๋า จำนวน 1ใบ
7.ที่นอนพระ จำนวน 1ผืน
8.หมอนหนุน จำนวน 1ใบ
9.ผ้าห่มโพลี่เอสเตอร์ (60x80นิ้ว) จำนวน 1ผืน
10.ธงมัจฉา+จระเข้ ร้อยดอกรัก จำนวน 1ชุด
11.ธงชาติ+ธงธรรมจักร จำนวน 1ชุด
12.คัมภีร์อานิสงส์กฐินพร้อมผ้าห่อ จำนวน 1ชุด
13.กระติกน้ำ จำนวน 1ใบ
14.เครื่องมือโยธา จำนวน 1ชุด
15.ชุดสังฆทาน จำนวน 5ชุด

*รวมค่าบริการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
**หากท่านใดต้องการถวายปัจจัยเพิ่มสามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ

3. แจ้งชื่อเจ้าภาพ และเบอร์โทรติดต่อ เพื่อจัดทำใบตอบรับ
Facebook: บุญรักษา Boonruksa
Line ID: @boonruksashop
โทร.080-356-4164 หรือ 02-102-1575

 

“เมื่อท่านมีจิตศรัทธาจะสร้างบุญ เราพร้อมจะเป็นสะพานบุญให้ 
เป็นเจ้าภาพกฐินไม่ได้ยาก...ให้บุญรักษาดูแลท่านในทุกงานบุญ”