โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2562

สามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2562
เปิดประตูก้าวแรกสู่เส้นทางสายธรรม สู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์...
ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทย ห่างไกลจากยาเสพติด และลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในสังคมก่อนเข้าสู่วัยเสี่ยง ในโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 

โครงการนี้ได้จัดทำต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยเราได้มุ่งเน้นไปยังวัดที่ห่างไกล และวัดที่ขาดแคลนปัจจัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านั้นได้บวชเรียน และใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนี้
ท่านสามารถแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นชุดเครื่องบวชสามเณรรูปละ 1,600 บาท หรือถวายผ้าไตรชุดละ 800 บาท เพื่อมอบโอกาสให้กับน้องๆและเยาวชน ได้รู้จักศีลธรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยทางบุญรักษามีรายชื่อวัดให้ท่าน และมีบริการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2562

* หากท่านใดต้องการถวายสิ่งของเพิ่มเติม อาทิ บาตรสามเณร ร่ม กระบอกน้ำ ฯลฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ

+++++++++++++++++
• ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพ
ระยะเวลาสั่งจองตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2562

1. เลือกวัดที่ต้องการถวาย ตามรายชื่อนี้
 รายชื่อวัด  ชื่อพระผู้ติดต่อ  จำนวนพระภิกษุสามเณร จำนวนชุดบวชที่มีเจ้าภาพร่วมบุญ หมายเหตุ
 1. วัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000  พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน  50 รูป  14 รูป  -
 2. วัดมะกรูด หมู่ 6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120  พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ 50 รูป   24 รูป  -
 3. วัดวิภาวดีวนาราม ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี 84180  พระมหาวีรชัย วีรชโย 20 รูป  14 รูป  -
 4. สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสันดินแดง ม.15 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160  พระครูปลัดเกรียงไกร ธีรธมฺโม 59 รูป  3 รูป  -
 5. วัดหนองเต่า หมู่ 4  ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360  พระเอนก ภูริปญฺโญ 30 รูป  5 รูป  จัดส่งแล้ว
 6. สำนักสงฆ์บ้านแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140  พระสุวิทย์ รตนโชโต 80 รูป  17 รูป  -
 7. วัดแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120  พระมหาจีราวัฒน์  จิรเมธี 30 รูป  4 รูป  -
 8. วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร 40 รูป  3 รูป  -
 9. วัดศิริชัยมงคล บ้านห้วยหว้าเหนือ  หมู่12 เลขที่153  ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000   พระธีรวัฒน์  จารุธมฺโม 30 รูป  17 รูป  -
 10. วัดหนองบัว(ศรีปทุม) บ้านหนองบัว ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  พระครูโสภณศาสนธรรม 50 รูป 4 รูป จัดส่งแล้ว
 11. วัดศิริชัยวิทยาราม บ้านหินแร่ ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270  พระครูปรีชาชัยคุณ 30 รูป 5 รูป -
 12. วัดโนนสำราญ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330  พระธีรพงศ์ ธีรวํโส 60 รูป 1 รูป -
 13. วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด  ต.ศรีสุข  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44160  พระอธิการสุเนตร กนฺตวีโร 50 รูป 2 รูป  -
 14. วัดโพธิ์ชัยปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170  พระอธิการสุชาติ สุชาโต  30 รูป 8 รูป  -
 15. วัดกลางดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140  พระครูสิทธิสารธรรม 50 รูป  2 รูป  -
 16. วัดเจริญราษฎร์ บ้านหัวนา ต.โคกสง่า อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140  พระปลัดสมัย ปญฺญาธโร 10 รูป  4 รูป  จัดส่งแล้ว
 17. วัดสุคนธาบรรพต 181 หมู่ 12  ต.ผาอินทร์แปลง อ. เอราวัณ จ. เลย 42220  พระอธิการจินดา จนฺทวณฺโณ/โพธิ์ศรี 15 รูป  15 รูป  -
 18. วัดศรีภูหลวง ม.9 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230  พระปลัดวิรัตน์/วิสารโท/ทีมา 30 รูป  6 รูป  -
 19. วัดป่าใต้ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110  พระครูปิยธรรมนิวิฐ/กนฺตธมฺโม 100 รูป  6 รูป  -
 20. วัดผาอินทร์แปลงพัฒนาราม 320  หมู่ 4  ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220  พระครูประภัศร์วุฒิธรรม 25 รูป 8 รูป  -
 21. วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240  พระครูศรีรัตนาภิรกษ์ 40 รูป 4 รูป  -
 22. วัดสว่างแสนทอง บ้านแสนทอง อ.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230  เจ้าอธิการเลียน ฐานวุฑโฒ 50 รูป  1 รูป  -
 23. วัดหัวอ่างสามัคคี บ้านหัวอ่าง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140  พระครูอุดมสมานคุณ 80 รูป 5 รูป  -
 24. วัดศิริโสภณาวัน บ้านโนนดู่ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100  พระครูสุตรัตนาภรณ์ 100 รูป 20 รูป  -
 25. สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี บ้านนาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม  130 รูป 6 รูป  -
 26. วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาดผาสุก ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  พระล่ำเลิศ วิสุทฺโธ 30 รูป 9 รูป  -
 27. วัดบ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220  พระขันติ คุณากโร/โสสุด 50 รูป 9 รูป  จัดส่งแล้ว
 28. วัดศรีสว่าง บ้านดอนหวาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  พระครูอุดรญาณกิตติ 25 รูป 7 รูป  จัดส่งแล้ว
 29. ที่พักสงฆ์ช่องเขาเทพประสิทธิ์ ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 85130  พระเพิ่มศักดิ์ ปิยสีโล 23 รูป 4 รูป
 -
 30. วัดแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190  พระคณาวุฒิ เขมเสฏโฐ 16 รูป 4 รูป  -
* ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

2. ระบุรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อเจ้าภาพ, เลือกชุด, จำนวนชุด, รหัสวัดที่ประสงค์จะถวาย, เบอร์โทรศัพท์, Line ID
ผ้าไตรเณร บุญรักษา
ชุดบวชเณร บุญรักษา
3. แจ้งข้อมูลได้ที่ Facebook INBOX : http://m.me/boonruksashop
หรือ Line ID@Boonruksashop (มี@ค่ะ)
ทางบุญรักษาขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะ
+++++++++++++++++
• ค่าบริการจัดส่งฟรี!
เริ่มจัดส่งรอบแรกวันที่ 15 มี.ค. 62
- วัดที่ต้องจัดส่งในรอบแรก (รหัสวัดที่ 5,10,16,27,28)
รอบที่ 2 วันที่ 25 มี.ค. 62 
- วัดที่ต้องจัดส่งในรอบที่ 2 (รหัสวัดที่ 1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,26,29,30)
รอบที่ 3 วันที่ 5 เม.ย. 62
- วัดที่ต้องจัดส่งในรอบที่ 3 (รหัสวัดที่ 3,23,25)

พร้อมแจ้งเลขพัสดุหลังจากจัดส่งค่ะ

ทางเราจัดส่งพัสดุผ่าน Kerry Express เพราะฉะนั้นรับประกันความรวดเร็วและของไม่หายค่ะ
+++++++++++++++++
• สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 080-356-4164, 02-102-1575
www.boonruksahop.com


บรรยากาศกิจกรรมบวชสามเณรเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ
โครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรภาคฤดูร้อนโครงการสามเณรภาคฤดูร้อน