โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2562

สามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2562
เปิดประตูก้าวแรกสู่เส้นทางสายธรรม สู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์...
ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กไทย ห่างไกลจากยาเสพติด และลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในสังคมก่อนเข้าสู่วัยเสี่ยง ในโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน 

โครงการนี้ได้จัดทำต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 โดยเราได้มุ่งเน้นไปยังวัดที่ห่างไกล และวัดที่ขาดแคลนปัจจัย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเหล่านั้นได้บวชเรียน และใช้เวลาว่างให้ประโยชน์ในช่วงปิดเทอมนี้
ท่านสามารถแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นชุดเครื่องบวชสามเณรรูปละ 1,600 บาท หรือถวายผ้าไตรชุดละ 800 บาท เพื่อมอบโอกาสให้กับน้องๆและเยาวชน ได้รู้จักศีลธรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
โดยทางบุญรักษามีรายชื่อวัดให้ท่าน และมีบริการจัดส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2562

* หากท่านใดต้องการถวายสิ่งของเพิ่มเติม อาทิ บาตรสามเณร ร่ม กระบอกน้ำ ฯลฯ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ค่ะ

+++++++++++++++++
• ขั้นตอนการเป็นเจ้าภาพ
ระยะเวลาร่วมทำบุญ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2562

1. เลือกวัดที่ต้องการถวาย ตามรายชื่อนี้
 รายชื่อวัด  ชื่อพระผู้ติดต่อ  จำนวนพระภิกษุสามเณร จำนวนชุดบวชที่มีเจ้าภาพร่วมบุญ หมายเหตุ
 1. วัดห้วยเร็จสามัคคีธรรม ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000  พระธนวัฒน์ ธนวฑฺฒโน  50 รูป  18 รูป  จัดส่งแล้ว
 2. วัดมะกรูด หมู่ 6 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120  พระมหาพิภพ ภูริปญฺโญ 50 รูป   27 รูป  จัดส่งแล้ว
 3. วัดวิภาวดีวนาราม ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี 84180  พระมหาวีรชัย วีรชโย 20 รูป  28 รูป  จัดส่งแล้ว
 4. สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านสันดินแดง ม.15 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160  พระครูปลัดเกรียงไกร ธีรธมฺโม 59 รูป  44 รูป  จัดส่งแล้ว
 5. วัดหนองเต่า หมู่ 4  ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360  พระเอนก ภูริปญฺโญ 30 รูป  7 รูป  จัดส่งแล้ว
 6. สำนักสงฆ์บ้านแม่ออ ต.แม่ยวมน้อย อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 58140  พระสุวิทย์ รตนโชโต 80 รูป  17 รูป  จัดส่งแล้ว
 7. วัดแม่สุก ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120  พระมหาจีราวัฒน์  จิรเมธี 30 รูป  16 รูป  จัดส่งแล้ว
 8. วัดเกาะวาลุการาม ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52000  พระอธิการสุชาติ จนฺทสโร 40 รูป  5 รูป  จัดส่งแล้ว
 9. วัดศิริชัยมงคล บ้านห้วยหว้าเหนือ  หมู่12 เลขที่153  ต.ห้วยบง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000   พระธีรวัฒน์  จารุธมฺโม 30 รูป  22 รูป  จัดส่งแล้ว
 10. วัดหนองบัว(ศรีปทุม) บ้านหนองบัว ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  พระครูโสภณศาสนธรรม 50 รูป 5 รูป จัดส่งแล้ว
 11. วัดศิริชัยวิทยาราม บ้านหินแร่ ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270  พระครูปรีชาชัยคุณ 30 รูป 14 รูป จัดส่งแล้ว
 12. วัดโนนสำราญ ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330  พระธีรพงศ์ ธีรวํโส 60 รูป 5 รูป จัดส่งแล้ว
 13. วัดโพธิ์ศรี บ้านลาด  ต.ศรีสุข  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44160  พระอธิการสุเนตร กนฺตวีโร 50 รูป 16 รูป  จัดส่งแล้ว
 14. วัดโพธิ์ชัยปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170  พระอธิการสุชาติ สุชาโต  30 รูป 10 รูป  จัดส่งแล้ว
 15. วัดกลางดงหลวง ต.ดงหลวง อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140  พระครูสิทธิสารธรรม 50 รูป 8 รูป  จัดส่งแล้ว
 16. วัดเจริญราษฎร์ บ้านหัวนา ต.โคกสง่า อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140  พระปลัดสมัย ปญฺญาธโร 10 รูป 5 รูป  จัดส่งแล้ว
 17. วัดสุคนธาบรรพต 181 หมู่ 12  ต.ผาอินทร์แปลง อ. เอราวัณ จ. เลย 42220  พระอธิการจินดา จนฺทวณฺโณ/โพธิ์ศรี 15 รูป  15 รูป  จัดส่งแล้ว
 18. วัดศรีภูหลวง ม.9 ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย 42230  พระปลัดวิรัตน์/วิสารโท/ทีมา 30 รูป  10 รูป  จัดส่งแล้ว
 19. วัดป่าใต้ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 42110  พระครูปิยธรรมนิวิฐ/กนฺตธมฺโม 100 รูป  8 รูป  จัดส่งแล้ว
 20. วัดผาอินทร์แปลงพัฒนาราม 320  หมู่ 4  ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย 42220  พระครูประภัศร์วุฒิธรรม 25 รูป 10 รูป  จัดส่งแล้ว
 21. วัดเกียรติแก้วสามัคคี ต.ศรีแก้ว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ 33240  พระครูศรีรัตนาภิรกษ์ 40 รูป 6 รูป  จัดส่งแล้ว
 22. วัดสว่างแสนทอง บ้านแสนทอง อ.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 32230  เจ้าอธิการเลียน ฐานวุฑโฒ 50 รูป 8 รูป  จัดส่งแล้ว
 23. วัดหัวอ่างสามัคคี บ้านหัวอ่าง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140  พระครูอุดมสมานคุณ 80 รูป 38 รูป  จัดส่งแล้ว
 24. วัดศิริโสภณาวัน บ้านโนนดู่ ต.บ้านฝาง อ.สระใคร จ.หนองคาย 43100  พระครูสุตรัตนาภรณ์ 100 รูป 20 รูป  จัดส่งแล้ว
 25. สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี บ้านนาคลอง ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000  พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม  69 รูป 59 รูป  จัดส่งแล้ว
 26. วัดโนนสะอาด บ้านโนนสะอาดผาสุก ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  พระล่ำเลิศ วิสุทฺโธ 30 รูป 14 รูป  จัดส่งแล้ว
 27. วัดบ้านหนองอ้อ ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41220  พระขันติ คุณากโร/โสสุด 50 รูป 6 รูป  จัดส่งแล้ว
 28. วัดศรีสว่าง บ้านดอนหวาย ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000  พระครูอุดรญาณกิตติ 25 รูป 9 รูป  จัดส่งแล้ว
 29. ที่พักสงฆ์ช่องเขาเทพประสิทธิ์ ต.ทรายแดง อ.เมือง จ.ระนอง 85130  พระเพิ่มศักดิ์ ปิยสีโล 23 รูป 14 รูป
 จัดส่งแล้ว
 30. วัดแม่ตาลน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190  พระคณาวุฒิ เขมเสฏโฐ 16 รูป 6 รูป  จัดส่งแล้ว
 31. วัดศรีสะอาด ม.6 บ้านโพนค้อ ต.รามราช อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 48120
 พระมหา ดร.ปัญญาวัฒ 59 รูป 52 รูป  จัดส่งแล้ว
 32. วัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพ 10240  พระปลัดชัชพิสิฐ ณีรปญโญ 20 รูป 10 รูป  จัดส่งแล้ว
* ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562

2. ระบุรายละเอียด ดังนี้
• ชื่อเจ้าภาพ, เลือกชุด, จำนวนชุด, รหัสวัดที่ประสงค์จะถวาย, เบอร์โทรศัพท์, Line ID
ผ้าไตรเณร บุญรักษา
ชุดบวชเณร บุญรักษา
3. แจ้งข้อมูลได้ที่ Facebook INBOX : http://m.me/boonruksashop
หรือ Line ID@Boonruksashop (มี@ค่ะ)
ทางบุญรักษาขอร่วมอนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะคะ
+++++++++++++++++
• ค่าบริการจัดส่งฟรี!
เริ่มจัดส่งรอบแรกวันที่ 15 มี.ค. 62 (เช็คสถานะการจัดส่ง)
- วัดที่ต้องจัดส่งในรอบแรก (รหัสวัดที่ 5,10,16,27,28)
รอบที่ 2 วันที่ 25 มี.ค. 62 (เช็คสถานะการจัดส่ง)
- วัดที่ต้องจัดส่งในรอบที่ 2 (รหัสวัดที่ 1,2,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,24,26,30,31)
รอบที่ 3 วันที่ 3 เม.ย. 62 (เช็คสถานะการจัดส่ง)
- วัดที่ต้องจัดส่งในรอบที่ 3 (รหัสวัดที่ 3,23,25,29,32)

พร้อมแจ้งเลขพัสดุหลังจากจัดส่งค่ะ

ทางเราจัดส่งพัสดุผ่าน Kerry Express เพราะฉะนั้นรับประกันความรวดเร็วและของไม่หายค่ะ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน (ดูภาพกิจกรรม)

+++++++++++++++++
• สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 080-356-4164, 02-102-1575
www.boonruksahop.com