เรื่องน่ารู้ในวันมาฆบูชา

เรื่องน่ารู้ในวันมาฆบูชา

หนึ่งในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธรู้จักเป็นอย่างดีก็คือ วันมาฆบูชา และวันนี้เองผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็จะหอบหิ้วสิ่งของ สังฆทาน หรือปัจจัยอื่น ๆ เดินทางไปที่วัดเพื่อทำบุญและฟังเทศน์ฟังธรรม หลายครั้งเด็ก ๆ วัยหนุ่มสาวอาจตั้งคำถามขึ้นว่า เพราะอะไรญาติผู้ใหญ่ของเราถึงต้องให้ความสำคัญและไปทำบุญที่วัดในวันดังกล่าวของทุกปี ในวันนี้บุญรักษามีคำตอบมาฝากค่ะ... 

คำว่า “มาฆบูชา” ย่อมาจากคำว่า “มาฆบุรณมี” หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งวันมาฆบูชาก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี แต่หากปีใดมีเดือน อธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 วันมาฆบูชาถือเป็นวันสำคัญมากทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฎิโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ ซึ่งหลักปฏิบัติกล่าวโดยสรุปคือ ให้ละซึ่งความชั่วทั้งหลาย ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติในวันมาฆบูชา ได้แก่
1.การทำบุญใส่บาตร
2.ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์
3.ไปเวียนเทียนที่วัด

ดังนั้นวันมาฆบูชาจึงเป็นวันสำคัญยิ่ง ที่ชาวพุทธทั้งหลายควรร่วมทำบุญหรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ ศาสนสถาน   ต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งที่อยู่อาศัยของแต่ละบุคคล เพื่อระลึกถึงวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่พระสงฆ์สาวก กระทั่งหลักคำสอนและหลักปฏิบัติอันดีงามดังกล่าวได้เผยแพร่ให้แก่พุทธศาสนิกชน จนยังผลให้เกิดแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป 

เขียน ศรีเพชร ลิขิตสมบัติ
อ้างอิงโดย กรมการศาสนา และธรรมะไทย